1. Profil projektu 
 

  • Dopuszczamy dowolność branżową choć z czasem będziemy koncentrować nasze myślenie inwestycyjne na branżach, w których pozyskamy partnerów z najmocniejszymi kompetencjami i możliwościami synergii między spółkami grupy,
  • Celujemy w perspektywiczne projekty wyróżniające się możliwą do uzyskania trwałą przewagą konkurencyjną,
  • W jeden projekt inwestujemy od 2 do 10 mln PLN,
  • Przystępujemy jedynie do takich projektów, w których:
  • nasz udział w kapitale daje nam istotny wpływ na spółkę i/lub konkretną ścieżkę wyjścia,
  • umowa inwestycyjna daje nam możliwości podjęcia działań ratunkowych w przypadku znacznego odstępstwa od prognoz finansowych
  • Okres inwestycji przewidujemy na 3 do 4 lat.